Mesh Safe

© Mesh Safe Adding a new level of security to your residence !
What is MeshSafe?
BROWN
LIGHT GREY
PAPER BEIGE
SAHARA BROWN METALLIC
SAHARA GREY
WHITE
TRAFFIC BLACK
Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 | Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
Mesh Safe Home Protection       Solutions
Mesh Safe Home Protection       Solutions
What is Mesh Safe?
© Mesh Safe TM - Adding a new level of security to your residence !
BROWN
LIGHT GREY
PAPER BEIGE

SAHARA

BROWN

METALLIC

SAHARA

GREY

TRAFFIC

BLACK

WHITE

อะไรคือ Mesh Safe

Mesh Safe เป็นการผนวกกันของชุดตาข่ายกับเหล็กกล้าอันมีคุณภาพสูง และมีความโดดเด่นจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นชุดบานประตูและหน้าต่าง อันน่าดึงดูดเนื่องจากบานประตู และหน้าต่างของ Mesh Safe มีระบบ ล็อคหลายจุด (Multiple Locking System) อีกทั้งบาน ดังกล่าวไม่มีกระจกพาเนลกลาส ภายใน (Panel Glass) ผลิตภัณฑ์ของ Mesh Safe จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง และสามารถนำไปติดตั้งให้เข้า กับโครงประตูและหน้าต่างทุกรูปแบบเพื่อช่วยป้องกันการบุกรุกและการเกิด โจรกรรมต่อที่พำนักของท่าน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ Mesh Safe ยังช่วยด้านระบบหมุนเวียนอากาศ ภายในสิ่งปลูกสร้างป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายป้องกันยุง และแมลงต่างๆเข้ามาในที่พักอาศัยของท่าน รวมถึงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ Mesh Safe ยังช่วยทำให้สิ่งปลูกสร้างของท่านน่ามองมาก ยิ่งขึ้น สีของผลิตภัณฑ์ Meshtec TM นำเสนอตัวบานหน้าต่างและประตูในหลากหลายตัวเลือกสี โดยใช้ผลิตภัณฑ์สีโจตัน (JOTUN) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย สีทาชั้นนำของประเทศไทย
Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
google-site-verification: googlee7539e6374ad7954.html